Angličtina pre najmenších

V ranom veku sa deti cudzie jazyky učia veľmi ľahko. Dôvodom je fakt, že práve učenie sa jazyka (či už materinského alebo cudzieho) je jedným zo senzitívnych období, ktorými deti počas svojho vývoja prechádzajú. Preto platí, že čím skôr sa dieťa začne učiť cudzí jazyk, tým lepšie a rýchlejšie sa ho naučí. Čím skôr začne dieťa s výučbou cudzieho jazyka, tým jednoduchšie ho ovláda a začne v ňom rozmýšľať bez toho, aby muselo prechádzať zložitou fázou ,,prekladania v hlave” toho, čo počuje alebo chce povedať.

Učenie sa druhého jazyka v ranom veku napomáha vývoju mozgových buniek dieťaťa a rozvíja tak jeho inteligenciu. Učenie jazyka v tomto veku by nemalo byť cieľom, ale skôr prostriedkom – dieťa sa sústreďuje na hry a na rôzne iné aktivity, pričom jazyk je len sprievodným, doplňujúcim prostriedkom. Slovo si dieťa spája priamo s predmetom alebo s činnosťou, ktorú práve vykonáva.

Využite toto obdobie detstva a dajte vášmu dieťaťu šancu ovládať cudzie jazyky.

Na hodinách angličtiny vychádzame z metodiky Hippo and Friends vydavateľstva Cambridge University Press určenej pre túto vekovú skupinu. Hippo and Friends sú zábavné anglické kurzy postavené na prirodzenej hravosti dieťaťa a prirodzenom osvojovaní si cudzej reči rovnakým spôsobom ako reči materinskej. Každá hodina je sprevádzaná hrošíkom Hippom, ktorý deti uvádza do sveta angličtiny a zoznamuje ich so svojimi kamarátmi. Spolu s nimi deti zažívajú rôzne dobrodružstvá.

Dôležitým prvkom v našej výučbe angličtiny je hudba, melódia a rytmus. Chytľavé melódie veselých jednoduchých anglických pesničiek Hippo and Friends zostávajú po dlhú dobu v pamäti malých žiakov. Prostredníctvom hudby deti získavajú slovnú zásobu, gramatickú štruktúru a rytmus jazyka.

Pri výučbe vytvárame prostredie, v ktorom sa komunikuje len v angličtine. Hodiny sú vedené s láskou tak, aby vytvárali pozitívny vzťah k cudzej reči.