Montessori Lesson

V triede Montessori je priestor rozdelený na niekoľko logických častí pomocou nízkych otvorených políc: jedna je určená na praktické cvičenia zo života, jedna na zmyslové vnímanie, jedna na jazyk, ďalšia na počítanie a aritmetiku, na štúdium kultúry, ktoré zahŕňa základy zemepisu, dejepisu, prírodovedy a na časť venovanú tvorivým činnostiam.

Učebný plán Montessori predstavuje integrovaný tematický prístup spájajúci samostatné disciplíny. Jedna lekcia v ňom nadväzuje na mnoho ďalších. Každý materiál v prostredí je navrhnutý tak, aby bol pre deti príťažlivý a je zameraný na jeden učebný koncept alebo zručnosť.

Väčšina materiálov má vnútorný mechanizmus, ktorý umožňuje kontrolu chýb. Dieťa si teda dokáže samo skontrolovať vlastnú prácu bez toho, aby bolo závislé od súhlasu dospelého. Montessoriovské deti sa naučia, že sa nemusia báť robiť chyby. Rýchlo zistia, že všetko môžu skúsiť opakovane bez strachu či rozpakov.

Materiály sa využívajú ako nástroje, ktoré pomáhajú deťom pracovať a učiť sa ich vlastným tempom, vnímať abstraktné myšlienky prezentované veľmi konkrétnym trojrozmerným spôsobom a pomáhajú im porozumieť tomu, na čom pracujú.

Priestranná trieda je prispôsobená deťom rôzneho veku. V takomto prostredí sa môžu deti učiť jedno od druhého. Mladšie deti sú oboznámené s novými konceptmi, ale svoje poznatky prehlbujú aj „obdivovaním“ starších detí, ktoré považujú za inšpirujúce zasa to, že sa môžu podeliť o získané vedomosti s menšími.